Siirry sisältöön

Tietoa eduskunnan toiminnasta koko kansalle

eduskuntatalon portaat

Eduskunnan kanslian eduskunta.fi -sivusto toimii tiedonlähteenä kansalaisille eduskunnan lainsäädäntötyöstä, toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sivuston konseptointiprojektin tavoitteena oli helpottaa tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä.

 

Toteutimme Eduskunnan kanslialle kaksi projektia, joiden lopputuloksena syntyi klikkailtava prototyyppi, jossa kansalaisten toiveet näkyvät ja kuuluvat kirkkaina.

Yhteistyö sujui erinomaisesti. Toteutustapa oli toiveemme mukainen ja yhteistyö oli mutkatonta.

Eduskunnan viestintäasiantuntija Tiina Deboo
palaute eduskunta.fi sisältökonseptoinnista
Palaute sisältökonseptista

Haaste: Tiedon ja termien vyöry

Nykyinen eduskunta.fi-sivusto palvelee hyvin käyttäjiä, jotka tuntevat eduskunnan toiminnan ja tietävät, mitä etsiä sivustolta. Sivuston laajasta tietosisällöstä voi kuitenkin olla haastavaa löytää etsimäänsä, jos oma tuntemus valtiopäiväasioista, valiokuntatyöstä tai muista eduskunnan toimintaprosesseista ei ole aivan tarkka.

Poutapilvi valikoitui Eduskunnan kanslian kumppaniksi palvelumuotoiluprojektiin toteuttamaan uuden sivuston konseptia ja klikkailtavaa prototyyppiä. Projektin tavoitteena oli suunnitella nykyistä helppokäyttöisempi, sisällöltään selkeä ja saavutettava sivusto kansalaisille.

Konseptoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin talvella 2021–2022 ja toinen talven 2022–2023 aikana. Seuraavaksi sivuston uudistusprojekti jatkuu teknisen yhteistyökumppanin kanssa.

Palveluun tuleva sisältö oli laadukasta ja monitahoista, mutta sitä oli runsaasti sekä järjesteltävänä että kirjoitettavana. Projektin aikana teetettiin käyttäjätestauksia loppukäyttäjillä, jotta saimme ensi käden tietoa sivuston kehittämisen tueksi.

Tieto saataville – Helppokäyttöinen ja sisällöltään selkeä sivusto

Projektin ensimmäisessä vaiheessa tartuttiin sivustoon kokonaisuutena: tavoitteena oli tuoda olemassa olevat palvelut kansalaisille helposti saataville, selkiyttää sivuston rakennetta ja sisältöjä ja parantaa käytettävyyttä.

Toisessa vaiheessa aiempaa suunnitelmaa laajennettiin keskittymällä sivuston tiettyihin ominaisuuksiin. Sivustolla olevat kirjasto ja arkisto tuotiin helpommin saataville ja alustavasti ideoitua Kysy eduskunnalta -osiota kehitettiin kokonaiskonseptiin istuvaksi palaseksi. Myös erillissivustossa esiteltyä avointa dataa tuotiin pääsivustolle paremmin mukaan sitä hyödyntäville kohderyhmille.

Kaikissa sivuston uusissa näkymissä haluttiin korostaa selkeyttä. Lisäksi sisällöissä pyrittiin avaamaan termejä ja eduskuntatyön vaiheita. Esimerkiksi erilaiset lyhenteet ja eduskunnan istuntojen vaiheet on avattu uudistuksen yhteydessä sivuston sisällöissä.

Jatkossa sivulta on aiempaa helpompi etsiä tietoa esimerkiksi siitä, miten oma kansanedustaja on istunnossa äänestänyt.

Poutapilven palvelumuotoilija Laura Kuokkanen

Näin se käy – Kuinka sivuston konseptointi toteutetaan käytännössä

01

Taustatutkimus ja työpajat

02

Sisältökonsepti

03

Käyttöliittymän yhteiskehittäminen

04

Käyttäjätestit klikkailtavalla prototyypillä

05

Loppuraportti ja konseptidokumentointi

1. Sivustouudistus aloitetaan yhteisellä kick off-palaverilla ja taustatutkimuksella.

Asiakas pääsee esittelemään tarpeitaan, toiveitaan ja jakamaan tietämystään omasta alastaan.

Eduskunnan kanslian projektissa tutustuimme sivustoon yhdessä asiakkaan kanssa ja muodostimme tarkan kuvan siitä, millaista sisältöä sivustolla on ja kuinka sitä voidaan hyödyntää. Taustatutkimusten rinnalla olemassa olevaan materiaaliin paneuduttiin huolellisesti: muun muassa aiemmin toteutetut käyttäjäkyselyt, palautteet, tunnistetut käyttötapauksen ja sivuston analytiikka kahlattiin huolella läpi.

2. Sisältökonsepti kertoo, mitä kaikkea sivusto on syönyt.

Seuraavassa vaiheessa asiakkaalle esitellään luonnos tulevan sivuston sisältörakenteesta, joka on samalla tärkein osa sivuston sisältökonseptia.

Eduskunnan projektissa sisältökonsepti esiteltiin sivuston navigaatiota havainnollistamalla. Samalla tuotiin esiin, eri sisältöosioiden konseptuaaliset erot. Asiakkaan projektiryhmä ja laajempi ryhmä talon sisällä saivat ottaa kantaa rakenteeseen.

3. Rautalankamalli auttaa hahmottamaan sivuston rakenteen

Tässä vaiheessa projektia mukaan tuodaan käyttöliittymän logiikka. Asiakkaalle havainnollistetaan kohta kohdalta, mitä etusivulta ja eri alasivuilta löytyy, ja näitä työstetään yhdessä eteenpäin. Tuotosta kutsutaan rautalankamalliksi, joka esittelee sivuston informaatioarkkitehtuurin, mutta ei puutu vielä sisältöön ja sen yksityiskohtiin.

Vieressä esimerkki rautalankamallin kansanedustaja -sisältösivusta.

rautalankamalli kansanedustajan tiedot sisältävästä sivusta

4. Nyt käyttäjät pääsevät testaamaan klikkailtavaa prototyypiä.

Seuraavassa vaiheessa mukaan otetaan aito sisältö. Tässä projektissa asiakas osallistui itse sisällön tuottamiseen, jotta tuotettu sisältö oli varmasti ajantasaista ja oikeellista.

Sitten päästään testailemaan klikkailtavaa prototyyppiä! eduskunta.fi-projektissa prototyyppiä testattiin eri kohderyhmien käyttäjien kanssa. Testaajille annettiin tehtäviä, joita heidän tuli toteuttaa sivustolla: esimerkiksi etsiä tietoa jonkin tietyn lakihankkeen etenemisestä. Käyttäjätestien tulosten pohjalta prototyyppiä päivitetään.

5. Loppuraportissa tehty työ on selkeästi taltioituna.

Koko projektin aikaiset huomiot ja ajatukset eri ratkaisujen takana kirjataan tarkasti ylös ja toimitetaan asiakkaalle. Mukaan voidaan tässä vaiheessa ottaa myös mittaristo, jotta sivuston toimivuuden mittarointi voidaan huomioida suunnittelun seuraavissa vaiheissa. Loppuraportin avulla sivustouudistusta on helppo esitellä projektin ulkopuolisille tahoille, ja toteutuksen seuraava vaihe lähtee liikkeelle hyvien taustatietojen pohjalta.

Erityisen tyytyväinen olin lopputulokseen. Saimme prototyypin lisäksi mallisivupohjia uusista sisällöistä ja kirjallisen dokumentaation uudesta konseptista.

Eduskunnan viestintäasiantuntija Tiina Deboo

Käyttäjätestien ja avoimuuden avulla kohti aidosti käyttäjälähtöistä palvelua

Molemmat eduskunnalle toteutetut projektit toteutettiin, ajan henkeen sopivasti, täysin etänä. Työpajat, yhteiset ideointisessiot ja kaikki palaverit järjestettiin etäyhteyksin, eikä tarvetta kasvotusten näkemiselle nähty projektin aikana lainkaan.

Eduskunta.fi -projekteissa käyttäjätestit nostettiin isoksi osaksi projekteja ja prototyyppiä muokattiin runsaasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Pian kansalaiset voivat hakea tietoa erilaisista päätöksistä esimerkiksi heille tuttujen teemojen perusteella, eikä tarkkaa tietoa lakihankkeista tarvitse aina ennalta olla.

”Asiakkaan avoimuus muutokselle oli tässä projektissa iso tekijä onnistumiselle. Käyttäjiltä saatu palaute haluttiin ottaa huomioon ja siihen suhtauduttiin aidosti kiinnostuneina.”

–    Poutapilven palvelumuotoilija Laura Kuokkanen

 

Poutapilvi oli valmistellut työpajat huolella ja saimme käyttää juuri niitä kanavia, joita toivoimmekin – Teamsia ja etätyöskentelyä. Tieto liikkui hyvin ja kysymyksiimme reagoitiin nopeasti. Kaikki Poutapilven asiantuntijat olivat asiantuntevia ja osaavia.

Eduskunnan viestintäasiantuntija Tiina Deboo